ul. Domaniewska 47, IIp. lok. 204 02-672 Warszawa tel.: 510 033 594

Zespół


Adam Wandel – założyciel kancelarii


Adam Wandel jest radcą prawnym wpisanym na listę radców prawnych prowadzonych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Katowicach pod numerem KT 4808, adwokatem kościelnym, stałym mediatorem sądowym oraz inspektorem RODO.

Ukończył XII LO im. Henryka Sienkiewicza w Warszawie. Już wtedy bardzo interesował się kwestiami prawnymi. Wielokrotnie uczestniczył w symulowanych rozprawach oraz pojawiał się na otwartych rozprawach sądowych m.in. Trybunału Konstytucyjnego. Kończąc naukę w liceum w 2004 roku rozpoczął naukę na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na Wydziale Prawa Kanonicznego. Przez cały okres pięcioletnich studiów zgłębiał materię i tematykę prawa kanonicznego oraz świeckiego, uczestniczył w wielu konferencjach, dodatkowych zajęciach i praktykach, był także starostą roku przez kilka lat.

Największym zainteresowaniem jakiemu się poświęcił to instytuty świeckie oraz prawo małżeńskie. Studia ukończył w 2009 obroną pracy magisterskiej pod tytułem : ” Formacja w instytutach świeckich poprzedzająca definitywną inkorporację” pisaną pod kierunkiem uznanego i szanowanego Księdza Profesora Doktora Habilitowanego Juliana Kałowskiego MIC, z oceną bardzo dobrą. Po obronie pracy magisterskiej pragnąc pogłębić swą wiedzę rozpoczął studia doktoranckie na tymże wydziale. Obecnie ukończył rok doktorancki oraz uzyskał zatwierdzenie tematu pracy doktorskiej przez Radę Wydziału Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW pt. „Walor opinii biegłego w sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństwa prowadzony w Sądzie Biskupim we Włocławku pod rządami Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983r.”. Równocześnie w trakcie studiów na Wydziale Prawa Kanonicznego otworzył studia równoległe na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, które ukończył w 2014r. broniąc pracy magisterskiej pt. „Środki dowodowe w sprawach o rozwód oraz sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego” napisanej pod kierunkiem uznanego autorytetu Profesora Doktora Habilitowanego Karola Weitz

Od 2007 do 2009 roku odbywał praktykę w uznanej i utytułowanej kancelarii prawnej ” Marek Musioł Kancelaria Prawnicza” gdzie miał okazję szlifować zdobytą wiedzę oraz nabywać nowe umiejętności nie tylko z zakresu prawa polskiego ale i międzynarodowego.

Praca jako praktykanta obejmowała sporządzanie umów, porady prawne, analiza akt spraw, analiza orzeczeń, pisanie pozwów, pisanie apelacji i odwołań do organów administracji publicznej uczestnictwo w rozprawach sądowych, uczestnictwo w mediacjach, analizy stanu prawnego spółek (due dilligence), udział w procesach i transakcjach przekształceniowych oraz połączeniowych, dostarczanie i opracowywanie dokumentacji jak również inne prace kancelaryjne. Przygotowywanie projektów opinii oraz planów przekształceń i połączeń kapitałowych. Kontakt z sądami oraz innymi organami.

W 2010 roku odbył praktykę w Sądzie Metropolitalnym we Włocławku pod kierunkiem Szanownego Księdza Oficjała Profesora Doktora Habilitowanego Janusza GręźlikowskiegoJest nominowanym adwokatem przy sądzie biskupim we Włocławku nieprzerwanie od 2010r. co jest potwierdzone stosownym dokumentem nominacyjnym do wglądu dla Klienta. Prowadził również sprawy we wszystkich innych Trybunałach Kościelnych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej a w szczególności w : Sądzie Metropolitalnym Warszawskim, Metropolitalnym Sądzie Duchownym w Poznaniu, Sądzie Biskupim w Częstochowie, Sądzie Biskupim w Łowiczu, Sądzie Biskupim w Płocku i innych.

Od września 2023 r. Adam Wandel uzyskał również nominację w Metropolitalnym Sądzie Duchownym w Poznaniu.

Posiada duże doświadczenie procesowe z zakresu spraw kościelnych, gospodarczych, handlowych i cywilnych. Jego główne zainteresowania i specjalizacja to prawo handlowe wraz z obsługą korporacyjną oraz konstruowanie umów, transakcje kapitałowe oraz sprawy o stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego.

Był ekspertem w dziedzinie prawa piszącym artykuły dla serwisu DZIENNIKA.pl.

Był również ekspertem w dziedzinie prawa piszącym artykuły i udzielającym pomocy prawnej na szeroką skalę w uznanym serwisie BiznesMentor.pl

Dokonania i działalność Adama Wandel została doceniona przez uznane na świecie wydawnictwo Who is Who wydające jeden z najbardziej rozpoznawalnych leksykonów na świecie dotyczącym życiorysów wybitnych osób. Z przyjemnością pragniemy poinformować, iż Adam Wandel dołączył do elitarnego grona społeczności Who is Who a jego życiorys znajdzie się w leksykonie wydanym na 2014r. wśród wielu znanych osobistości.

Jednocześnie Adam Wandel udziela się charytatywnie i wspomaga najpotrzebniejszych. Raz w roku decyzją Adama Wandel jako właściciela Kancelarii CC IUSTITA wspierana jest jedna organizacja działająca non-profit, fundacja o działalności charytatywnej lub instytucja działająca na rzecz osób potrzebujących lub chorych.

Adam Wandel jest również współzałożycielem „Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Świętej Hildegardy” – szereg informacje o stowarzyszeniu znaleźć można pod adresem http://www.hildegarda.edu.pl/

Od września 2012 roku zaangażowanie, wiedza i umiejętności Adama Wandel zostały docenione gdyż uzyskał on możliwość prowadzenia obsług prawnej uznanej międzynarodowej korporacji DODOXPOL Sp. z o.o. i zajmującej się przygotowaniem dla światowych i uznanych marek prestiżowych stoisk wystawowym na największych światowych wystawach i targach oraz powierzono mu funkcję Głównego menedżera do spraw prawnych i handlowych – General manager of the legal affairs and commercial of The DODOXPOL Sp. z o.o.

Do obowiązków m.in. należała budowa działu prawnego, reprezentacja międzynarodowa i negocjacje handlowe, bieżąca obsługa prawna i korporacyjna, reprezentacja sądowa nadto bieżąca analiza funkcjonowania firmy i nadzór oraz współdziałanie z zarządem. Firma DODOXPOL Sp. z o.o. jest międzynarodową i uznaną firmą wystawienniczą budująca stoiska targowe i wystawiennicze na największych światowych wystawach dla uznanych podmiotów rynkowych i nie tylko. Stąd w ramach obowiązków działania obejmowały również nadzór prawny nad realizowanymi przedsięwzięciami oraz negocjacje prawne zarówno na szczeblu krajowym jak również międzynarodowym wraz z jednoczesnym zapewnieniem bezpieczeństwa prawne w miejscach budowy stoisk na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń. Dodatkowo objął funkcje prokurenta spółki.

W 2013 roku Adam Wandel zdobył cenne doświadczenie obejmując stanowisko młodszego prawnika w dziale prawnym Cyfrowego Polsatu.

Do jego obowiązków należało dbanie o aktualność stanu prawnego dla różnych sfer działań Spółki, analiza umów i regulaminów, pisanie pism procesowych w tym pozwów, zażaleń, skarg itp., odpowiedzi na wezwania sądów, projekty umów i regulaminów, dokonywanie zmian w KRS i innych rejestrach w tym przygotowanie dokumentacji i stosownych wniosków, wsparcie działu prawnego oraz innych działów jak również szereg innych działań. Nadzór nad realizowanymi postępowaniami w tym przeglądanie akt sądowych i rejestracyjnych wraz z rekomendacją działań, kontakt z kancelariami zewnętrznymi oraz innymi podmiotami. Bieżąca obsługa prawna i korporacyjna. Odpowiadał również za udział w przygotowywaniu umów w tym umów DTH oraz innych związanych z ustaleniami pomiędzy operatorami telewizyjnymi i innymi z akcentem na obszar zakresu ochrony praw własności intelektualnych.

W okresie 2015 – 2017 zainteresował się rynkiem kryptowalut oraz technologii blockchain. Zaowocowało to współzałożeniem międzynarodowej spółki Chasehill Holdings Limited oferującej Bankomaty BITCOIN oraz innowacyjny system dokonywania płatności za pomocą kryptowaluty BITCOIN. Zaangażował się również w stworzenie aplikacji do dokonywania płatności za pomocą kryptowaluty BITCOIN.

W okresie 2016 – 2017 roku powierzono mu funkcję prokurenta w spółce SORRO Sp. z o.o. Zadania jakie zostały przed nim postawione to uporządkowanie spraw prawnych Spółki w tym zakończenie prowadzonych postępowań m.in. wieczystoksięgowych, uregulowanie stanu prawnego nieruchomości. Przygotowanie Spółki do transakcji inwestycyjnej przejęcia przez inny podmiot.

W okresie 2015 – 2017 roku prowadził obsługę prawną Prywatnej Przychodni Lekarskiej “ŻYCIE” S.C. Zbigniew Zbonikowski, Beata Zbonikowska, Ewelina Zbonikowska, Monika Leszko. Do jego obowiązków należał nadzór prawny, rozpatrywanie zasadności roszczeń pacjentów i odpowiedzi na nie, rozpatrywanie reklamacji, organizacja dokumentacji, ustalanie regulaminów, instrukcji i innych wewnętrznych oraz zewnętrznych pism oraz dokumentów, bieżąca obsługa prawna w tym przygotowanie opinii prawnych, stanowisk prawnych, przygotowanie projektów umów, negocjacje, wymiana korespondencji z organami administracyjnymi oraz reprezentacja sądowa i pozasądowa. Podejmowane działania dotyczyły obszaru prawa medycznego i cywilnego.

W drugiej połowie 2016 roku objął stanowisko samodzielnego prawnika (in-house lawyer) w Fundacji Kapitałowej dla Programu „Samorządowa Polska”. Do jego obowiązków należała pełna obsługa prawna Fundacji w tym w szczególności: doradztwo prawne w sprawach bieżących związanych z działalnością Fundacji; sporządzanie opinii prawnych; przygotowywanie projektów umów, pism oraz projektów innych dokumentów; analizy złożonych przez Fundację projektów umów, pism oraz projektów innych dokumentów; uczestnictwo lub reprezentacja Fundacji w negocjacjach prowadzonych z partnerami handlowymi, bankami i innymi podmiotami i osobami trzecimi; współpraca z podmiotami prowadzącymi usługi doradcze na rzecz Fundacji, sporządzanie protokołów, uchwał i innych dokumentów prawnych oraz pozostałe obowiązki prawne.

W tym samym czasie został również członkiem zarządu – Sekretarzem w Fundacji Narodowy Komitet Seniora należącym do grupy kapitałowej „Samorządowa Polska”. Do jego obowiązków należała reprezentacja zewnętrzna zarządu, organizowanie konferencji, w tym prowadzenie prelekcji i wykładów. Wśród obowiązków wewnętrznych wykonywał doradztwo prawne dla zarządu oraz pozostałych organów Fundacji, przygotowywał protokoły oraz świadczył obsługę prawną dla organów Fundacji. Zewnętrznie prowadził rozmowy i negocjacje w tym z władzami samorządowymi (Prezydenci, Burmistrzowie i Wójtowie), administracją rządową (Ministrowie, Sekretarze i Podsekretarze Stanu), funkcja rzecznika zarządu i wdrażanie inicjatyw zarządu oraz pozostałych organów. Narodowy Komitet seniora opracował Program „Senior 2030” przy udziale jednostek samorządu terytorialnego oraz wsparciu merytoryczno – intelektualnym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W składzie Fundacji znajdują się najwybitniejsi przedstawiciele różnych dziedzin naukowych w tym m.in. prof. dr hab. inż. Michał Kleiber, prof. dr hab. Piotr Błędowski, prof. dr hab. n. med. Jacek Kubica, prof. dr hab. n. med. Wojciech Maksymowicz, prof. dr hab. n. med. Aleksander Araszkiewicz oraz wielu innych. Wskazany powyżej program opracowany przez interdyscyplinarne ciało naukowe ma być motorem napędowym na rzecz polskiej gospodarki poprzez ukierunkowanie jej na potrzeby seniorów.

Jednocześnie w ramach powyższej grupy kapitałowej objął stanowisko Wiceprezesa Zarządu w Spółce EURO-SENIOR HERBARIUM Sp. z o.o. Funkcja kontrolna prawnika – odpowiedzialność pion prawny w zarządzie oraz wsparcie prawne przy realizacji inwestycji budowy luksusowych obiektów pobytowych dla seniorów. Wspólne działanie z zarządem oraz opracowywanie strategii działania, wsparcie prawne przy procedurach inwestycyjnych, opracowanie umów, kontakt z jednostkami samorządowymi, wykonawcami oraz innymi podmiotami. Podejmowanie wszelkich niezbędnych działań i inicjatyw.

W październiku 2017 roku objął stanowisko koordynatora ds. prawno – medycznych Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej przy Centrum Medycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie realizując odpowiedzialne zadanie zapewnienia wsparcia prawnego oraz realizacji i nadzoru  świadczenia przez Centrum usług w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. W ramach prowadzonego projektu Adam Wandel przygotował wsparcie prawne dla placówek NiŚOZ opracowując procedury i mechanizmy prawne, sprawował bezpośredni nadzór nad placówkami i personelem, nadzorował wszelkie aspekty funkcjonowania placówek, zapewniał kontakt i współpracę prawno – faktyczną z Ministerstwem Zdrowia, Narodowym Funduszem Zdrowia, Szpitalami oraz innymi podmiotami. Szereg innych obowiązków, w tym rozpatrywanie i ocenę zasadności skarg pacjentów oraz innych pism.

Adam Wandel należy do Stowarzyszenia Kanonistów Polskich zrzeszających wszystkich adwokatów kościelnych na podstawie decyzji Zarządu Stowarzyszenia z dnia 13 czerwca 2018 roku.

W czerwcu 2018 roku ukończył kurs mediacji sądowej i pozasądowej w obszarze gospodarczym, cywilnym, rodzinnym, rozwodowym i okołorozwodowym. Kurs trwał 40h i był zakończony egzaminem pozytywnie zdanym oraz wydaniem zaświadczenia.

Następnie w lipcu 2018 roku ukończył specjalistyczne kursu w obszarze mediacji rodzinnej – 40h oraz mediacji cywilnych i gospodarczych – 24h. Oba kursy  były zakończone egzaminem pozytywnie zdanym oraz wydaniem zaświadczenia.

Z początkiem sierpnia otrzymał prestiżową rekomendację Ośrodka Mediacji Międzynarodowego Instytutu Rozwoju Synergia w standardach Professional Competence Certificate of Conflict Resolution jako certyfikowany mediator cywilny, rodzinny, gospodarczy i pracowniczy z listy w/w ośrodka.

Na podstawie wniosku Adama Wandel i decyzji Prezesa Sądu został wpisany z dniem 6 sierpnia 2018 roku na listę stałych mediatorów przy Sądzie Okręgowym Warszawa – Prawa w Warszawie.

W marcu 2019 roku Adam Wandel objął stanowisko Dyrektora ds. Prawnych i Administracyjnych międzynarodowej Grupy Bravecare działającej w obszarze szeroko rozumianej opieki i pomocy domowej osobom starszym zarówno w domach, instytucjach publicznych oraz innych.

Do jego obowiązków należy nadzór nad całym obszarem prawnych, poszczególnymi spółkami z grupy, nadawanie inicjatyw prawnych, przeprowadzanie audytów, współpraca międzynarodowa, wsparcie i obsługa prawna Zarządu Grupy oraz poszczególnych Zarządów Spółek, negocjacje, szeroko rozumiana obsługa prawna wewnętrzna (korporacyjna) oraz zewnętrzna, nadzór nad poszczególnymi jednostkami prawnymi, reprezentacja sądowa. Szereg innych obowiązków prawnych i faktycznych wynikających z objętego stanowiska.

Jednocześnie Adam Wandel od 2014 roku pełni funkcję asystenta Radcy Prawnego oraz prawnika w Kancelarii Radcy Prawnego Pawła J. Wróblewskiego świadcząc usługi prawne na rzecz Kancelarii i jej Klientów w szerokim znaczeniu od udzielania porad prawnych, przygotowywania pism procesowych i przed procesowych, sporządzania pozwów, apelacji, skarg kasacyjnych oraz innych środków zaskarżenia, funkcjonowania w obszarze prawa handlowego i korporacyjnego w zakresie obsługi prawnej, fuzji, przekształceń, transakcji handlowych, połączeń oraz pionu cywilnego.

W lipcu ukończył profesjonalny licencjonowany kurs organizowany przez utytułowaną organizację ODO24 w zakresie nabycia uprawnień Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Kurs obejmował 5 – cio dniowe szkolenie zakończone egzaminem i uzyskaniem certyfikatu, który Adam Wandel otrzymał.

W związku z międzynarodową działalnością Grupy Bravecare przeszedł specjalistyczne szkolenia prawne z obszaru prawa europejskiego dotyczącego szeroko rozumianego delegowania pracowników do Niemiec co zostało potwierdzone przez stosowny certyfikat wydawany przez Niemiecko – Polską Izbę Handlową (AHK) z siedzibą w Warszawie.

W 2023 roku przystąpił do egzaminu zawodowego celem uzyskania tytułu radcy prawnego na terenie właściwości Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach uzyskując pozytywny wynik egzaminu zgodnie z Uchwałą 56/2/2023 z dnia 19 maja 2023 r. Komisji Egzaminacyjnej nr. 2 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego.

Następnie został wpisany na listę radców prawnych pod numerem KT 4808 prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Katowicach zgodnie z uchwałą z 10 lipca 2023 r.

Adam Wandel jest osobą nietuzinkową, potrafiąca znaleźć rozwiązanie nawet najtrudniejszego problemu. Zawsze uśmiechnięty i pozytywnie nastawiony do życia. Jeszcze nigdy nikomu nie odmówił pomocy. Jest człowiekiem ambitnym i oddanym swojej sprawie. Kocha książki i podróże. Wierzy, że nie ma rzeczy niemożliwych. Materie prawne, w których się specjalizuje to prawo handlowe i korporacyjne, prawo cywilne – z akcentem na umowy, prawo prasowe i autorskie oraz kościelne prawo małżeńskie oraz prawo instytutów świeckich oraz życia konsekrowanego.

 

Udzieliliśmy pomocy
0
Obsługujemy przedsiębiorców
0
Spraw kościelnych
0
Kancelaria CC IUSTITA © 2024 | POLITYKA PRYWATNOŚCI I RODO
Akceptujemy płatności kartą

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki. W zakresie dokładniejszych informacji oraz zakresu przetwarzania informacji i danych osobowych przez Kancelarię w zakresie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego o ochronie danych osobowych (RODO) i obowiązujących aktów prawnych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prosimy kliknąć w przycisk Polityka Prywatności poniżej. Akceptując niniejszy komunikat oświadczasz, że zapoznałeś/aś się z polityką prywatności Kancelarii i ją akceptuję/esz. W przeciwnym wypadku prosimy o opuszczenie strony internetowej / This website uses cookies. Using the website means consenting to their saving or reading according to browser settings. For more detailed information and the scope of the Law Firm's processing of information and personal data within the scope of the Regulation of the European Parliament on the Protection of Personal Data (RODO) and applicable legal acts in the Republic of Poland, please click on the Privacy Policy button below. By accepting this communication you declare that you have read and accept the Law Firm's privacy policy. Otherwise, please leave the website Polityka prywatności / Privacy Policy

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close